Alireza Azimi Alireza Azimi Alireza Azimi Alireza Azimi Alireza Azimi

در کشور ما با توجه به شرایط کنونی در امر اقتصاد و تبدیل ساختمان به کالای قابل فروش به شاید سبب میل کردن تفکرات مردمی  به سمت ارتزاق از امور اقتصادی کاذب ، چگونه میتوان ساختمان و اتفاقات متصل به آن به خصوص معماری را از تاثیر پذیری منفی مصون داشت ؟
در اینجا محوریت اصلی بحث رابطه ی معماری و اقتصاد ، تاثیر پذیری و تاثیر گذاری این دو عامل بر یکدیگر و گاها به فراخور پیشروی در موضوع مورد نظربررسی عوامل تاثیر گذار بر هر دو اعم از شرایط فرهنگی ، تربیتی و ... خواهد بود .
 باتوجه به وضعیت موجود چگونه مولفه ی اقتصاد بر ساختمان تاثیر خواهد گذاشت ؟
امروزه اقتصاد تاثیر عمیق تری بر تصمیمات متصل به امور مهندسی و معماری میگذارد و عدم پذیرش این امر برابر با عدم پذیرش دیگر مسائل تاثیر گذار بر زندگی انسان و  مولفه های موثر در هر دوره ی تاریخی ، سیاسی ، اجتماعی است .
حال به نظر شما باید معماری عنصر تاثیرپذیر از اقتصاد باشد ، اقتصاد از معماری تاثیر بپذیرد یا این دو باهم و برای هم کار کنند ؟

tst